Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en bestellingen tussen Fancy & Furry en de klant.

2. Bestellingen

2.1 Door een bestelling te plaatsen, verklaart de klant akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

2.2 Fancy & Furry behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren in geval van onjuiste prijsvermelding, productfouten of andere redenen.

3. Betaling

3.1 Betalingen kunnen worden gedaan via de aangeboden betaalmethoden op onze website.

3.2 De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte betalingsgegevens en het voldoen aan de betalingsverplichting binnen de gestelde termijn.

4. Levering

4.1 Fancy & Furry zal zich inspannen om de bestelling zo spoedig mogelijk te leveren binnen de aangegeven termijn.

4.2 Levering vindt plaats op het door de klant opgegeven adres. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van het opgegeven adres.

5. Retourneren en ruilen

5.1 Voor informatie over het retourneren en ruilen van producten verwijzen we naar onze Ruilen en Retourneren pagina.

6. Garantie en klachten

6.1 Fancy & Furry biedt garantie op fabricagefouten van de geleverde producten. Neem contact met ons op voor meer informatie over garantieclaims.

6.2 Klachten over de geleverde producten dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst, schriftelijk aan Fancy & Furry te worden gemeld.

7. Intellectuele eigendom

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en het ontwerp van onze website en producten, zoals teksten, afbeeldingen en logo's, blijven eigendom van Fancy & Furry.

7.2 Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Fancy & Furry gebruik te maken van deze intellectuele eigendomsrechten.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Fancy & Furry is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel voortvloeiend uit het gebruik van onze producten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

8.2 De totale aansprakelijkheid van Fancy & Furry is beperkt tot het bedrag dat is betaald voor het betreffende product.

9. Wijzigingen en aanvullingen

9.1 Fancy & Furry behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te vullen.

9.2 Gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe bestellingen na de wijzigingsdatum.

10. Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

10.2 Geschillen tussen Fancy & Furry en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

×